Ochrona danych osobowych

Szanowny Państwo,

cały nasz zespół docenia zaufanie i fakt, że powierzyliście nam swoje dane osobowe. Do ochrony danych osobowych przykładamy dużą wagę, dlatego też, w związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

POLITYKA OCHRONY DANYCH

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez ADO

2.Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622

3.ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.

4.ADO powołał osobę zajmującą się danymi osobowymi jako inspektora danych osobowych.

 Można się z nami skontaktować:

- telefonicznie: (+48) 604660128

- pod adresem e-mail: sati.tartak@gmail.com

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622z dopiskiem ”Polityka ochrony danych”

5.Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail:  sati.tartak@gmail.com  lub przesyłając korespondencję na adres: PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622

 z dopiskiem: „ochrona danych”

6.ADO zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także dane osób fizycznych uczestniczących w procesach biznesowych.

Dane osobowe są zbierane w trakcie nawiązywania i realizacji procesów biznesowych takich jak umowy gospodarcze ale i również w trakcie prowadzonych procesów marketingowych.

7.Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO.        

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:

- upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki )

- świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek

- świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne

- świadczące usługi informatyczne i nowych technologii

- świadczące usługi płatnicze

- świadczące usługi księgowo-finansowe

- świadczące usługi audytorskie i kontrolne

- świadczące usługi prawne i windykacyjne

-świadczące usługi transportowe w przypadku zamówienia z transportem

-świadczące usługi montażu w przypadku zamówienia z montażem

-innym nie wyszczególnionym w przypadku związania z przedmiotem zakupu towaru lub usługi

8. Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli.

9.ADO zapewnia nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania) w każdej chwili. ADO zapewnia możliwość przenoszenia danych osobowych, których Państwo dostarczyliście tj. do otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, macie Państwo prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zgodzie jaką od Państwa otrzymaliśmy, można ją odwołać przez wycofanie zgody bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, które to dokonano przed wycofaniem zgody.

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

10.Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych na potrzeb:

- marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

- monitoringu wizyjnego

-ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna Państwa sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

11.Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy.

12. Podstawy prawne przetwarzania danych          

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

- art.6 ust.1 lit.a RODO wyrażona przez Państwa zgoda

- art.6 ust.1 lit.b RODO zawarcia i możliwości realizacja łączącej nas umowy

- art.6 ust.1 lit.c RODO realizacja obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO wynikający z prawa Unii lub prawa polskiego

- art.6 ust.1 lit.f RODO realizacja prawnie uzasadnionego interesu ADO

13.ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. ADO zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności oraz RODO.

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

KLAUZULA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail sati.tartak@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

A.     realizacji transakcji kupna-sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.b RODO,

B. wystawionej dokumentacji finansowo-księgowej potwierdzającej transakcje kupna-sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO,

C.     dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,

D.   marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,

E.       statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,

F.         realizacji reklamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Cel C. Do czasu przedawnienia roszczeń.

Cel D. Do momentu zakończenia współpracy.

Cel E. Do czasu zakończenia relacji biznesowej.

Cel F. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o rachunkowości.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu (dotyczy Celu C-F).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

fACEBOOK

 

Korzystając z naszego profilu na Facebbok poprzez lajkowanie,wysłanie do nas wiadomości i inne formy aktywności, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail sati.tartak@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Facebook, firmie zajmującej się prowadzeniem naszych kont na portalach społecznościowych oraz stron internetowych, firmie zajmującej się realizacją kampanii reklamowych w sieci Google, Youtube, Instagram, Facebook.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

KLUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KLIENTA/KONTARHENTA

 

 

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail sati.tartak@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy, relacji biznesowych między Pani/Pana pracodawcą a administratorem na podstawie umowy, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.b RODO oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - art.6. ust.1.lit.f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej, urzędom celnym, tłumaczom, biegłym rewidentom, firmom audytorskim, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej z wyłączeniem pracowników firm transportowych realizujących umowę przewozu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy z pracodawcom z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz wypełnienia praw wynikających z roszczeń.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz warunkiem wypełnienia przepisów prawa.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Rekrutacja

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail sati.tartak@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgodny oraz Art. 22 Kodeksu Pracy

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej umożliwiającej wysłanie e-maila.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji lub do czasu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Monitoring

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail sati.tartak@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań monitoringu wizyjnego – art.6. ust.1.lit.f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 30 dni.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Reklamacje

„Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  PPHU Sati ul.Kolorowa 13a 45-960 Opole nip:9910145622

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych kontakt pod adresem e-mail sati.tartak@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy gospodarczej przez Pani/Pana pracodawcę, bazując na podstawie prawnej – art.6. ust.1.lit.b RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane .

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozpatrzenia reklamacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.